Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej – takimi słowami Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, rozpoczęła czwarty Okrągły Stół Ministrów Unii Europejskiej ds. Równości Płci, który odbył się 9 maja br. w ramach VI Kongresu Kobiet.

Na spotkaniu, które odbyło się pod hasłem „Równość kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych”, zgromadziło się kilkanaście delegacji rządowych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również spoza UE, m.in. z Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Malty, Szwecji i Polski. Swoją obecność zaznaczyli także eksperci, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Gospodarzami debaty byli Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Na spotkaniu była także obecna Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Okrągły Stół Ministrów UE VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 1

Na zdjęciu: Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania; fot. Multimedia Warszawskie

 

KOBIETY WCIĄŻ STANOWIĄ GRUPĘ DEFAWORYZOWANĄ

W wystąpieniu otwierającym obrady Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, że mimo podejmowania konkretnych działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, również w zakresie regulacji prawnych – np. dotyczących obecności kobiet na listach wyborczych czy korzystania przez obojga rodziców z urlopów rodzicielskich – na rynku pracy, w szczególności zaś w najwyższych gremiach decyzyjnych, kobiety wciąż stanowią grupę defaworyzowaną. Jak stwierdziła, jeśli nie zostaną podjęte wyjątkowe kroki, likwidacja luki płacowej w Polsce stanie się faktem dopiero za 70 lat.

Małgorzata Marcińska dodała, że kobiety w Polsce posiadają odpowiednie kwalifikacje i motywacje do zajmowania kluczowych stanowisk decyzyjnych. Choć na poziomie ważnych funkcji eksperckich w firmach ich udział jest całkiem spory, to jednak na stanowiskach zarządczych, związanych z władzą w spółkach, jest ich już znacznie mniej – w zarządach i radach nadzorczych mamy niespełna 15% kobiet, zaś kobiet-prezesek jest ok. 7%. Jak pokazują wyniki analizy tematycznej przeprowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, co czwarta duża firma w Polsce ma wyłącznie męski skład zarządu, zaś w nieco ponad 52% z nich jest tylko jedna kobieta. Oznacza to, że mamy jeszcze sporo do zrobienia w zakresie zwiększenia dostępu kobiet do gremiów decyzyjnych.

Pierwsza część spotkania, w której poszczególni szefowie delegacji opisywali sytuację w zakresie praktyk równościowych w swoich krajach, jasno pokazała, że większość państw Zjednoczonej Europy musi stawiać czoła często podobnym problemom związanym z polityką równościową. Bardzo istotnym w tym kontekście czynnikiem jest edukacja – jak zauważyli m.in. Sekretarz Stanu Łotwy Ieva Jaunzeme czy Minister Opieki Społecznej i Pracy Estonii Helmen Kütt, kobiety wybierają studia techniczne kilkakrotnie rzadziej niż mężczyźni, co często jest rezultatem stereotypów dotyczących większych predyspozycji kobiet do zajmowania się dziedzinami humanistycznymi. Konieczność zwalczania stereotypów związanych z rolami płciowymi podkreślali niemal wszyscy ministrowie - o kampaniach i ruchach społecznych poświęconych przeciwdziałaniu uprzedzeniom płciowym mówili m.in. Ambasador Malty w Polsce, Pierreclive Agius, Ambasador Szwecji w Polsce, Steffan Herrström czy Fanny Benedetii, doradczyni w Ministerstwie Kobiet i Równości Płci Francji.

Okrągły Stół Ministrów UE VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 4

fot. Multimedia Warszawskie

Okrągły Stół Ministrów UE VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 5

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Marcińska, Podsekretarz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Monika Ksieniewicz, Wicedyrektorka Biura Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania; Barbara Szymborska, Dyrektorka Biura Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, fot. Multimedia Warszawskie

 

KWOTY I PARYTETY KLUCZEM DO SUKCESU

Kluczowe dla sukcesów państw członkowskich okazały się również „twarde regulacje”. Te z krajów europejskich, które zdecydowały się na rozwiązania legislacyjne gwarantujące równość płci w gremiach decyzyjnych, odnotowały znaczącą poprawę m.in. w zakresie obecności kobiet na takich stanowiskach w biznesie i polityce. Jak opisywała Fanny Benedetti, wskutek wprowadzenia przez francuski rząd kwot na listach wyborczych i sankcji za niedotrzymanie parytetów, liczba kobiet w polityce ulega sukcesywnemu zwiększeniu. Francja stała się również pionierem w zakresie wychowania antydyskryminacyjnego. W szkołach podstawowych wprowadzono program „ABCD równości”, mający na celu zwalczanie stereotypów.

Ciekawym rozwiązaniem prawnym może pochwalić się również Dania. Największe duńskie firmy muszą corocznie ustalać cel liczbowy – procent kobiet, które mają zająć najwyższe stanowiska zarządcze oraz wykazywać w corocznych raportach, czy taki cel udało się zrealizować. W przypadku nieosiągnięcia ustalonych pułapów, przedsiębiorstwa obarczone są sankcjami.

Konieczność wprowadzenia twardych regulacji prawnych odnotowała większość przedstawicieli państw europejskich. W wielu państwach, m.in. w Niemczech, Czechach czy Austrii, planowane są konkretne ustawy dotyczące równości płci lub rządowe programy służące temu celowi. Mimo wciąż niewielkiego udziału kobiet w najwyższych gremiach decyzyjnych w dziedzinie biznesu, polityki czy nauki, kraje Unii Europejskiej wprowadzają dobre praktyki w zakresie równości. Jak podkreślali paneliści, takie praktyki realnie zwiększają zyski biznesowe wielu firm i ulepszają funkcjonowanie organizacji.

Podobny wniosek pojawiał się także w wypowiedziach wielu panelistów w drugiej części spotkania – otwartej debaty z udziałem przedstawicielek biznesu i organizacji pozarządowych. Odwołując się często do własnych doświadczeń, paneliści zasiadający w radach nadzorczych spółek zaznaczali, że obecność kobiet na najwyższych szczeblach biznesu sprzyja nie tylko powiększeniu zysków firmy, ale także rozwojowi, często korzystniejszych, modeli zarządzania. Jako bariery przeszkadzające kobietom w zajmowaniu najwyższych stanowisk, przedstawiciele biznesu jednomyślnie wskazywali wciąż silne stereotypy, które pomniejszają wartość zawodową kobiet.

Wielokrotnie wyrażane zarówno przez europejskich ministrów ds. równości płci, jak i ekspertów oraz przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych przekonanie o tym, że równość kobiet i mężczyzn jest jedną ze strategicznych dziedzin rozwoju, minister Władysław Kosiniak-Kamysz w wystąpieniu kończącym obrady podsumował w sposób następujący: “Więcej kobiet, większy zysk”.

Okrągły Stół Ministrów UE VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 6

fot. Multimedia Warszawskie

Okrągły Stół Ministrów UE VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 7

Na zdjęciu: Fanny Benedetti, Advisor of European and International Affairs Unit, Ministry for Women's Rights and Gender Equality (Francja) i Renate Augstein, Head of Gender Equality Departament, Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (Niemcy), fot. Multimedia Warszawskie

Okrągły Stół Ministrów UE VI Kongres Kobiet fot. Multimedia Warszawskie 8

Na zdjęciu: Gintaras Klimavicius, Vice Minister of Social Security and Labour (Litwa), Andreas Sommer Moeller, Special Advisor, Ministry of Children, Gender Equality, Integration and Social Affairs (Dania), Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce, fot. Multimedia Warszawskie

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO