Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

1170x400 raport

Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Konfederacją Lewiatan, w ramach projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" opublikowało raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce" analizujący sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia.

Kobiety w Polsce stanowią 52% ogółu społeczeństwa i ponad 50% ludności w wieku produkcyjnym. Jednocześnie są lepiej wykształcone niż Polacy – ponad 94% młodych kobiet ma co najmniej średnie wykształcenie, a 76,8% pracujących kobiet ma średnie i wyższe wykształcenie (porównując do pracujących mężczyzn - 59,8%), co stawia je w ścisłej czołówce Europy. Niestety, sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza od sytuacji wielu mężczyzn.
W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia dla Polek w wieku 15-64 był o 13 punktów procentowych niższy niż taki sam wskaźnik dotyczący mężczyzn (53,4% do 66,6%).

NIEPOKOJĄCE STATYSTYKI

Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w radach nadzorczych największych firm w Polsce wynosi zaledwie 10,3% (średnia UE to 16,6%). Natomiast według analizy tematycznej przeprowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, co czwarta duża firma w Polsce (26,3%, średnia dla UE stanowi 29,1%) ma wyłącznie męski skład zarządu, zaś w ponad połowie z nich jest tylko jedna kobieta (52,6%, średnia dla UE 31,6%).

KOMPLEKSOWOŚĆ ANALIZY

Raport MPiPS to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie, poddające analizie wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych na trzech płaszczyznach.

W części pierwszej, „Udział kobiet w organach decyzyjnych firm w Polsce", w raporcie przedstawiono dane dotyczące obecności kobiet w gremiach decyzyjnych polskich spółek, uzyskane m.in. na podstawie badań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które następnie zostały zestawione ze wskaźnikami państw UE.

Część druga, „Korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce", charakteryzuje zalety wypływające z równości obu płci w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Korzyści te analizowane są zarówno z perspektywy mikroekonomicznej – z poziomu firm, jak i makroekonomicznej – z poziomu całej gospodarki. Dla przykładu, jak wykazują badania, na poziomie mikroekonomicznym obecność kobiet w zarządach sprzyja wypracowaniu lepszej jakości procesów zarządzania.

W kolejnym rozdziale raportu analizie poddane zostały wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych. Jako jedna z przyczyn wciąż niewielkiego udziału kobiet w najwyższych organach decyzyjnych, wskazane zostało silne ugruntowanie stereotypów dotyczących wyłaniania liderów w organizacjach. W tej sekcji, powołując się na doświadczenia innych państw Wspólnoty Europejskiej, autorzy raportu opisują również możliwe rozwiązania tego problemu – m.in. rozwiązania typu kwotowego czy rozwiązania związane z obszarem work-life balance.

Ostatnia, podsumowująca część Raportu zawiera postulaty, których realizacja przyczyniłaby się do zmieny na lepsze wciąż niekorzystnej sytuacji marginalnego udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Do tego typu postulatów należą zarówno działania podejmowane przez instytucje publiczne, przede wszystkim w zakresie wprowadzania tzw. „twardych" rozwiązań prawnych, jak i aktywności np. instytucji pozarządowych czy wewnętrzne regulacje firm.

Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół ekspertów Konfederacji Lewiatan w składzie dr Lidia Adamska – koordynacja, prof. Małgorzata Fuszara, dr Ewa Rumińska-Zimny, dr Grzegorz Baczewski, we współpracy z ekspertkami Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz p. Weroniką Papucewicz, doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu.

Pobierz skrót raportu w wersji polskiej i angielskiej.

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO