Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

29 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami mediów i organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w biznesie. Pretekstem do dyskusji stał się raport „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Spotkanie poprowadziły prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania oraz Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

FB1

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Sarzalska, Wicedyrektorka Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Justyna Kryczka, Głowna Specjalistka, Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS, prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Monika Ksieniewicz, Wicedyrektorka Biura Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania

 

Raport MPiPS i BPRT to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie poddające analizie wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych. Spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych i mediów było punktem wyjścia do dyskusji, w jaki sposób wspierać równość kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych oraz w jaki sposób różne grupy interesariuszy mogłyby wesprzeć takie działania.

Tylko 7 proc. prezesów stanowią kobiety!

Jak wynika z raportu, największe polskie spółki, czyli spółki giełdowe, w tym spółki z udziałem skarbu państwa, mają w zarządach i radach nadzorczych mniej niż 15 proc. kobiet, a na stanowiskach prezesek - ok. 7 proc. Autorzy raportu podkreślają, że większość dostępnych badań jednoznacznie wskazuje na związek różnorodności z wynikami ekonomicznymi firmy - im więcej kobiet w zarządzie, im bardziej różnorodny zespół, tym wyniki są lepsze. Małgorzata Marcińska zauważyła, że badania prowadzone na poziomie firm wyraźnie wskazują na pozytywne korelacje pomiędzy liczbą kobiet we władzach spółek a wynikami finansowymi, natomiast w przypadku firm notowanych na giełdzie korelacja taka zachodzi w odniesieniu do ich wyceny rynkowej. Wciąż jednak kobietom zbyt rzadko udaje się przebić „szklany sufit", co potwierdzają dane przedstawione w raporcie.

FB3

Na zdjęciu od lewej:Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS, prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

FB2

Na zdjęciu od lewej: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Monika Ksieniewicz, Wicedyrektorka Biura Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, dr Lidia Adamska, autorka raportu

 

Jedna z autorek raportu dr Lidia Adamska, zwróciła uwagę, że o niesprawiedliwości obecnego systemu awansu świadczy chociażby odsetek wykształconych kobiet - choć ponad 50 proc. Polek kończy studia, w zarządach jest ich zaledwie kilkanaście procent. Jej zdaniem obecny system selekcji do rad nadzorczych nie jest oparty na zasadzie kompetencji.

Raport pokazał, że w statystykach Unii Europejskiej dotyczących udziału kobiet we władzach firm, z wyjątkiem porównania składów zarządów banków centralnych, Polska z udziałem 10,3 proc. lokuje się poniżej średniej, która wynosi 16,6 proc. Polska należy do krajów, w których w latach 2010–13 odnotowano pogorszenie niektórych wskaźników. Jak podkreśliła Adamska, oprócz tego, że kobiet w zarządach jest znacznie mniej niż mężczyzn, to jeszcze mniej one zarabiają.
Aby zwiększyć udział kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce, w różnych krajach wprowadzane są rozmaite regulacje, najczęściej są to miękkie rekomendacje lub rozwiązania wiążące. W Polsce mamy jedynie regulacje o charakterze miękkim. Są to rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach Giełdy Papierów Wartościowych (zalecające zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru przedsiębiorstwa i coroczne raportowanie o udziale kobiet i mężczyzn w tych gremiach) oraz rekomendacje Ministerstwa Skarbu Państwa w odniesieniu do spółek z udziałem skarbu państwa (30 proc. kobiet w radach nadzorczych).

Zdaniem autorów raportu doświadczenia Polski i innych krajów dowodzą, że same zachęty i miękkie rekomendacje nie są wystarczające – znacznie skuteczniejsze są regulacje wiążące, które łączą się z sankcjami. Zdaniem Adamskiej można powiedzieć, że w Polsce miękkie rozwiązania nie dały zadowalających rezultatów. Zwróciła uwagę, że spółki w żaden sposób nie są zachęcane, by te rekomendacje realizować ani nie są z tego rozliczane.

Jak zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach decyzyjnych?

Badania opinii Polaków wskazują, że powoli rośnie akceptacja dla zwiększenia obecności kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie oraz działań, które by ten proces przyspieszyły. Jednak większą otwartość na zwiększanie udziału kobiet we władzach firm wykazuje społeczeństwo jako całość, a mniejszą przedstawiciele biznesu i menedżerowie.

Zdaniem uczestników spotkania należy działać na rzecz wzmocnienia i poprawy skuteczności regulacji prawnych w tym zakresie, powinny one mieć na pewno większą siłę wiążącą, np. mogą to być kwoty dotyczące pożądanych proporcji udziału kobiet i mężczyzn we władzach firm. Obszarem gospodarki, który powinien w pierwszej kolejności dawać przykład dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn – i w którym należałoby wprowadzić rozwiązania kwotowe – powinny być spółki z udziałem skarbu państwa oraz duże spółki notowane na giełdzie. Małgorzata Okońska-Zaremba, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet dodała, że tylko twarde regulacje wraz z idącym za nimi systemem monitoringu wprowadzanych zmian będą w stanie zmienić mentalność przedsiębiorców – Zmiany równościowe idą zbyt wolno. Bez rozwiązań narzuconych z góry nie da się szybko zmienić sposobu myślenia przedsiębiorców i przedsiębiorczyń.

Szeroka koalicja na rzecz kobiet w biznesie

Lidia Adamska, a wraz z nią niemal wszyscy obecni na sali podkreślali, że oprócz niezbędnych regulacji prawnych należy budować szeroki „ekosystem” sprzyjający zarówno realizacji karier zawodowych kobiet, jak i podnoszeniu kultury korporacyjnej firm. Dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej, również współautorka raportu, uznała, że w Polsce takiego "ekosystemu" brakuje, jednak jej zdaniem raport rozwiał mit o tym, że kobiety nie chcą wysokich stanowisk albo że brakuje im kompetencji. W jej opinii promując rozwiązania zwiększające udział kobiet w gremiach decyzyjnych, należy podkreślać ich potencjał, a nie to, że są grupą pokrzywdzoną i dyskryminowaną.

FB5

Na zdjęciu od lewej: Weronika Papucewicz, Polska Akademia Nauk, dr Ewa Rumińska-Zimny, współautorka raportu, Justyna Kryczka, Główna Specjalistka w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS

Fb4

 Na zdjęciu od lewej: Magdalena Fukowska, Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Małgorzata Perkowska, Biuro Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, Sylwia Spurek, Wicedyrektorka Biura Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, Barbara Szymborska, Dyrektorka Biura Równego Traktowania, Agnieszka Bilińska, CEO Vital Voices Chapter Poland

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara, która również brała udział w przygotowywaniu raportu, jeszcze przed objęciem funkcji ministra, podkreślała, że skoro najmniej do wprowadzania kwot i innych tego rodzaju rozwiązań promujących kobiety przekonany jest sam biznes, bardzo ważne jest tworzenie szerokiej koalicji, która będzie mocnym głosem przekonywała, że to jest ważne.

Także przedstawiciele mediów bardzo mocno podkreślali potrzebę mówienia wspólnym głosem. Piotr Pacewicz z „Gazety Wyborczej” postulował „przekonywanie nieprzekonanych” poprzez używanie bardziej „gorącego” języka w debacie publicznej na ten temat – „Potrzeba silnej perswazji, a nie miękkich argumentów, które nie sprawdziły się do tej pory”. Beata Jakoniuk-Wojcieszak z TVP INFO zauważyła jednak, że bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednie argumenty, by przekonać mężczyzn, by „posunęli się na zajmowanej od lat ławce”. Dlatego też trzeba pokazywać przede wszystkim korzyści ekonomiczne, jakie wynikają z kobiecego stylu zarządzania: - Dzisiaj przestało się podkreślać, że te cechy, które ceni się w zarządzaniu, a więc umiejętności porozumienia się ponad podziałami, wielozadaniowość, zarządzanie poziomie a nie hierarchiczne, itd., to właśnie cechy kobiece. Musimy to mocno akcentować przede wszystkim w mediach. 

Podsumowując spotkanie, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska zapowiedziała kolejne kroki - m.in. spotkania z przedstawicielami biznesu, analizy pokazujące, że równość się opłaca oraz ogólnopolską kampanię społeczną na ten temat, do której współtworzenia zaprosiła wszystkich obecnych na sali.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

 

Opracowanie: PAP / własne

Zdjęcia: MPiPS

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO