Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych i zarządach spółek przynosi pozytywne skutki zarówno dla firm, jak również w skali makroekonomicznej - podkreślali 19 listopada br. uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania.


W konferencji wzięli udział: JE Karsten Klepsvik Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, JE Staffan Herrström Ambasador Szwecji, Małgorzata Marcińska podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele i przedstawicielki biznesu, świata nauki, administracji publicznej, mediów oraz organizacji pozarządowych.

- Jestem zwolenniczką wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w każdej sferze, także w biznesie - podkreśliła prof. Małgorzata Fuszara otwierając konferencję. Jak mówiła, kraje, które wprowadziły kwoty w biznesie, mają pozytywne doświadczenia. Zaznaczyła, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w biznesie powoduje m.in., że decyzje w firmach są podejmowane bardziej trafnie, ponieważ brane są pod uwagę odmienne doświadczenia kobiet i mężczyzn.

Małgorzata Marcińska wyjaśniła, że konferencja to kolejny etap dyskusji o konieczności zwiększenia udziału kobiet w biznesowych gremiach decyzyjnych. - Kobiety w Polsce są świetnie wykształcone, mają duże doświadczenie, ale mimo tego ich udział w zarządach i radach nadzorczych spółek jest nadal niewielki - oceniła.

Dr Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej poinformowała, że według danych z 2014 r. kobiety stanowią 40 proc. wśród kierowników i wyższych urzędników, 34 proc. wśród przedsiębiorców, 32 proc. wśród ministrów i 24 proc. wśród posłów w obecnej kadencji. - Wśród członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych odsetek kobiet to jedynie 10 proc. - podkreśliła. W administracji rządowej kobiety stanowią 62 proc. ogółu, ale odsetek kobiet na najwyższych kierowniczych stanowiskach wynosi zaledwie 20 proc. - Kobiety zajmujące kierownicze stanowiska w administracji stanowiły 13 proc. ogółu, a mężczyźni - 19 proc., a więc mimo że kobiet jest w administracji rządowej więcej, to stanowiska kierownicze znacznie częściej otrzymują mężczyźni - wskazywała dr Lisowska.

- Kobiety są niedoreprezentowane i w administracji na kierowniczych stanowiskach, i w radach nadzorczych oraz zarządach firm - mówiła. Jak podkreślała, badania wskazują na to, że wyższy udział kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach firm przekłada się na lepsze wyniki finansowe i wyższą rentowność firm. Wpływa to też na przewagę konkurencyjną, ponieważ wyższa jest wydajność takich zespołów, a produkty i usługi są lepiej dopasowane do potrzeb klientów. - Średni zysk operacyjny jest wyższy w tych firmach, które w zarządach mają kobiety - dodała.

Wśród korzyści pozaekonomicznych dr Lisowska wskazywała większą kreatywność i innowacyjność, wyższą efektywność zespołów, większą satysfakcję pracowników, przyciąganie talentów, a także postrzeganie firmy z zewnątrz jako bardziej etycznej. - „Warto więc dążyć do wyższego udziału kobiet w radach i zarządach spółek, ponieważ firmy osiągają wówczas lepsze wyniki, a to przekłada się na wyższe PKB oraz większy dobrobyt społeczeństwa" - mówiła.

Dyrektorka ds. badań Instytutu Badań Społecznych w Oslo dr Mari Teigen przedstawiała doświadczenia Norwegii w zakresie wprowadzenia kwot w radach nadzorczych firm. Jak wyjaśniła, w Norwegii w wprowadzono kwoty płci na poziomie 40 proc. Ostateczną sankcją za niewypełnienie tych wymogów może być rozwiązanie spółki.

Jak przypomniała, debata społeczna na temat zwiększenia udziału kobiet w gremiach decyzyjnych w biznesie rozpoczęła się w Norwegii w latach 90. Skutkiem wprowadzenia ustawowych kwot jest wzrost udziału kobiet w radach nadzorczych spółek publicznych z 6 proc. w 2002 r. do 41 proc. obecnie. Dodała, że w prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których kwoty te nie obowiązują, udział ten pozostaje na poziomie kilkunastu procent. Jednocześnie zaznaczyła, że w publicznych firmach odsetek kobiet wśród prezesów zarządów to jedynie 13 proc., a więc najwyższe stanowiska są nadal zdominowane przez mężczyzn. Dr Teigen oceniła, że "wprowadzenie kwot w biznesie to drastyczny środek, ale jednocześnie szybka ścieżka prowadząca do równouprawnienia".

W Polsce obecnie obowiązują regulacje o charakterze miękkim. Są to rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach Giełdy Papierów Wartościowych (zalecające zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru przedsiębiorstwa i coroczne raportowanie o udziale kobiet i mężczyzn w tych gremiach) oraz rekomendacje Ministerstwa Skarbu Państwa w odniesieniu do spółek z udziałem skarbu państwa (30 proc. kobiet w radach nadzorczych).

Podczas panelu pt. „Szklany sufit, cieknący rurociąg i szklany klif – czy kwoty w biznesie są niezbędne i dlaczego się ich boimy?” dr Ewa Rumińska-Zimny, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, dr Mari Teigen, Mec. Anna Kapłon z Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, Iwona Georgijew, partner w Deloitte, Ewa Szmidt-Bednarz partner w McKinsey&Company oraz Aleksandra Niżyńska z Instytutu Spraw Publicznych dyskutowały na temat ograniczeń i barier awansu kobiet oraz zastanawiały się, czy kwoty są niezbędnym narzędziem, aby przebić szklany sufit. Wśród istniejących barier wymieniano stereotypy związane z postrzeganiem kobiet jako mniej zainteresowanych karierą zawodową niż mężczyźni, trudności z godzeniem ról rodzinnych i zawodowych oraz brak zrozumienia wśród społeczeństwa dla sensu i celu kwot. Panel moderowała Mirella Panek-Owsiańska Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas wymiany dobrych praktyk panelistki - dr Lidia Adamska, Justyna Kryczka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Anna Zawłocka Dyrektor Biura Wsparcia Biznesu i Komunikacji Citibanku oraz Agnieszka Bilińska Dyrektor Zarządzająca Vital Voices Charter Poland - podkreślały potrzebę promowania kobiet w zarządach i radach nadzorczych za pomocą takich narzędzi jak mentoring, networking, programy wspierające zdolności przywódcze i kompetencje zarządcze kobiet. Istotne jest również stworzenie narzędzi pomocniczych np. takich jak przewodnik dla firm, pracowników działów HR zawierający praktyczne wskazówki, jak wdrażać rozwiązania w firmach. Panel moderowała dr Ewa Lisowska.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji byli zgodni, że istniej potrzeba publicznej debaty na temat zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i zmiana postrzegania systemu kwotowego oraz sposobu mówienia o kwotach. Wiele osób uważa, że wprowadzenie kwot oznacza promocję niekompetentnych kobiet na stanowiska zajęte przez kompetentnych mężczyzn, podczas gdy zwolennicy systemu kwotowego podkreślają iż chodzi właśnie o to, by stworzyć jasne przejrzyste kryteria naboru na stanowiska, ponieważ o awansie na członka rady nadzorczej i zarządu nie do końca rozstrzygają kompetencje. Należy również włączyć w większym stopniu mężczyzn w dyskusję na temat równości płci w biznesie oraz zwracać uwagę na korzyści, jakie odniosą firmy promujące kobiety na stanowiska kierownicze.

Minister Małgorzata Fuszara zwróciła również uwagę, że projekt dyrektywy UE proponujący wprowadzenie 40% kwoty dla obu płci w spółkach notowanych na giełdzie oraz spółkach z udziałem skarbu państwa został uznany przez Sejm RP za niezgodny z zasadą pomocniczości, co oznacza, że decyzje co do ewentualnego wprowadzenia kwot w Polsce powinny być podjęte na szczeblu krajowym, a nie wspólnotowym.

Konferencja „Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie” została zorganizowana w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszy norweskich i EOG.

 

Źródło: PAP, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO