Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Liderzy na dziś – Liderzy na jutro. Jakie kompetencje przywódcze mają członkowie zarządów i rad nadzorczych? Raport Deloitte z badania kompetencji menadżerów (styczeń 2015).

Raport Deloitte Liderzy na dziś – Liderzy na jutro to pierwsza na polskim rynku analiza dotycząca kompetencji przywódczych członków zarządów i rad nadzorczych. Raport powstał w oparciu o kompleksowe badanie wśród menedżerów najwyższego szczebla. Unikalną zaletą badania jest nowatorskie podejście oparte na stworzonym specjalnie dla obecnych potrzeb rynku – Modelu Kompetencji Przywódczych. Model powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów oraz praktyków biznesowych i jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce.

W ostatnich pięciu latach socjologowie obserwują istotne zmiany w stylu życia i wartościach, które dominują w społeczeństwach zachodnich. Kryzys gospodarczy 2008 roku spowodował zmianę warunków ekonomicznych, a tym samym sposobów produkcji, sprzedaży, kupna, a przede wszystkim funkcjonowania w życiu codziennym. Równowaga na rynkach światowych wciąż jest chwiejna. Utrzymujące się bezrobocie (na niespotykanym dotąd poziomie wśród młodych i dobrze wykształconych osób) oraz stagnacja gospodarcza nasilają na świecie dwa niekorzystne społecznie procesy: wzrost lęku i spadek zaufania. Te czynniki mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania nie tylko społeczeństwa, lecz także środowiska biznesowego.

Badania przeprowadzone przez Johna Gerzemę na 64 tysiącach respondentów w 13 krajach świata reprezentujących 65% światowego krajowego produktu brutto pokazują, m.in. że: od czasów kryzysu ludzie darzą zaufaniem jedynie 1 firmę na 4 oraz wyrażają rozczarowanie co do sposobu działania zarówno rządów, jak i przedsiębiorstw.

Zmienia się definicja lidera i jego rola w biznesie

Istotnym czynnikiem dla pozytywnego postrzegania przyszłości firm jest zaufanie do kompetencji osób, które nimi zarządzają. Badanie sondażowe przeprowadzone na zlecenie Deloitte pokazuje, że większość konsumentów postrzega kompetencje liderów biznesu do pełnienia ich funkcji, jako co najwyżej przeciętne. Opinia ta jest niezależna od wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia (choć osoby z wyższym wykształceniem oceniają kompetencje liderów nieco wyżej).

Dane pokazują, że prawie 70% respondentów ogólnopolskiego badania postrzega kompetencje zarządzających firmami jako słabe i przeciętne, a 27% jako dobre i bardzo dobre. Ta ocena to wyraźny sygnał, że zarówno obywatele jak i pracownicy oczekują poprawy kompetencji zarządzających firmami. Sposób zarządzania, dominujący w ostatnich latach staje się coraz mniej skuteczny w obecnej rzeczywistości i konieczne są zmiany.

W badaniu Deloitte „Kompetencje przywódcze” uwzględniono dwie perspektywy: członków zarządów, którzy biorą udział w bieżącym kierowaniu firmą, mającym zarówno operacyjny, jak i strategiczny charakter oraz członków rad nadzorczych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w codzienne działania, ale pełnią bardziej strategiczną i kontrolną rolę. Badanie przeprowadzono na próbie 172 menadżerów na różnych szczeblach reprezentujących największe firmy w Polsce.
Rynek potrzebuje nowego Modelu Kompetencji Przywódczych Nowe wyzwania związane ze zmianami warunków ekonomicznych wymagają nowego zestawu kompetencji. Grupa ekspertów oraz praktyków biznesowych przed rozpoczęciem badania wyłoniła i zdefiniowała 10 kompetencji przywódczych, które są ważne dla zarządzania firmą. W tej grupie znaleźli się eksperci Deloitte o doświadczeniach w bezpośrednim zarządzaniu (partnerzy, dyrektorzy działów), doradcy biznesu (psychologowie, socjologowie) oraz przedstawiciele firm zajmujący się rekrutacją na najwyższe stanowiska menedżerskie.

Wypracowany w tej grupie Model Kompetencji Przywódczych to pierwsze tego typu narzędzie w Polsce przygotowane metodą ekspercką. Na bazie Modelu stworzono ankietę i zbadano czy i w jakim stopniu członkowie zarządów i rad nadzorczych polskich firm posiadają wymienione kompetencje. Zanalizowano także czy posiadane dzisiaj umiejętności muszą się zmieniać, aby liderzy mogli sprostać nowym wyzwaniom.

Pełny tekst raportu do pobrania tutaj.

Źródło: Deloitte

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO