Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Jak wspierać równość w zarządzaniu zespołem? Jakie działania należy podjąć, aby kobiety zaczęły wreszcie awansować? Jak przekonać nieprzekonanych, że równość w biznesie po prostu się opłaca? 12 lutego 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu, dotyczące wspierania równości w gremiach decyzyjnych.

Pretekstem do spotkania „Jak wspierać równość w gremiach decyzyjnych” były działania promujące równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje w ramach projektu „Równość w biznesie”: wiosną 2014 powstał raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013”, w styczniu br. swoją premierę miał Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Eksperci MPiPS organizują także unikatowe w skali kraju seminaria informacyjno-szkoleniowe dla firm z zakresu idei wspierania awansów kobiet, dzięki którym menedżerowie i menedżerki HR mogą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania Przewodnika w praktyce. Seminaria odbędą się od lutego do kwietnia br. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

Spotkanie współprowadzili prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania i Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w MPiPS. Dyskusję moderowała dr Ewa Lisowska, współautorka Przewodnika dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji reprezentujących biznes: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców BCC, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja Liderek Biznesu, jak również instytucji publicznych, zaangażowanych w działania na rzecz wspierania awansów kobiet: Ministerstwo Skarbu Państwa, Giełda Papierów Wartościowych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

1

Na zdjęciu: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Sarzalska, Dyrektorka Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

4

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Prowadzone na całym świecie badania dowodzą, że różnorodność ze względu na płeć na najwyższych szczeblach zarządzania bezpośrednio przekłada się na wyższą rentowność i konkurencyjność firmy na rynku. Przedsiębiorstwa, które mają w swoich zarządach kobiety, osiągają przeciętnie lepsze wyniki finansowe, niż firmy nie mające kobiet we władzach. Można to dostrzec w takich wskaźnikach jak wartość marki, zwrot na kapitale własnym, zwrot ze sprzedaży i zwrot na zainwestowanym kapitale, a także zysk operacyjny i zysk netto. Jednak dostępne statystyki pokazują, że kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania jest bardzo mało. Choć wśród ogółu kierowników w Polsce stanowią niemal 40%, to w zarządach i radach nadzorczych jest ich tylko 15%.

3

Na zdjęciu: Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Dlatego też, otwierając spotkanie minister Mleczko podkreślił, że sukces systemowych działań równościowych zależy od zaangażowania wielu instytucji na różnych poziomach. Szczególnie ważna jest w tym kontekście współpraca z biznesem, ponieważ to menedżerowie mają bezpośredni wpływ na tworzenie równych szans w miejscu pracy: - Nie da się wprowadzić zmian bez zaangażowania środowisk biznesowych, dlatego też bardzo zależało nam na obecności kluczowych organizacji reprezentujących pracodawców i szeroko pojęty biznes. Mamy nadzieję, że wspólna debata i współpraca pozwolą na podejmowanie skutecznych działań, które zaowocują zwiększeniem udziału kobiet na najwyższych szczeblach decyzyjnych – przekonywał minister.

Z kolei prof. Fuszara wskazała na kluczowy problem w upowszechnianiu polityki równego traktowania w biznesie – Mówiąc o równości, często poruszamy się w gronie osób, które są świadome istnienia problemu. Bardzo trudno dotrzeć do tych jeszcze nieprzekonanych, które wykazują głębokie niezrozumienie tematu, wynikające przede wszystkim z nieznajomości badań, raportów. Idea równości i różnorodności okazuje się być bardzo słabo rozpowszechniona, a korzyści płynące z jej stosowania są kompletnie nieznane. Pamiętajmy, że dochodzenie do równości jest długotrwałym procesem – warto rozmawiać, powoływać się na wyniki badań z całego świata, podejmować nowe inicjatywy.

2

Na zdjęciu: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Przedstawiciele pracodawców i instytucji zaangażowanych w działania równościowe zgodzili się, że jednym z najważniejszych zadań dla biznesu jest oddolne wspieranie awansów kobiet. Dzieląc się przykładami dobrych praktyk, m.in. projekt Diversity Index Konfederacji Lewiatan, Dziewczyny w nowych technologiach Urzędu Komunikacji Elektronicznej, programy mentoringowe Fundacji Liderek Biznesu, zadeklarowali chęć współdziałania na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.

Zdjęcia: Biuro Promocji i Mediów MPiPS

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO