Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

25 czerwca b.r. w Brukseli odbyła się konferencja organizowana przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, pt. „Inaugarcja Gender Equality Index 2015”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki trzeciej edycji badań Gender Equality Index (GEI). Zostały także omówione tendencje zmian dot. równości płci w Unii Europejskiej. W tym roku w badaniu został uwzględniony nowy obszar, jakim jest przemoc wobec kobiet. W spotkaniu wzięli udział eksperci i ekspertki z dziedziny równości szans kobiet i mężczyzn, przedstawiciele i przedstawicielki państw członkowskich oraz instytucji unijnych.

gender

 

Konferencja "Inaugarcja Gender Equality Index 2015” została podzielone na trzy sesje:

Sesja I (Update of the Gender Equality Index, main trends and relevance AT EU and national level) poświęcona była omówieniu nowej metodologii badania GEI. Uwzględniając dynamikę zmian na podstawie badań z lat 2005, 2010 i 2012 zaprezentowano najważniejsze wyniki indeksu. Na 100 punktów, które świadczyły o pełnej równości szans, Unia Europejska znalazła się w połowie drogi (52,9 pkt). Jest to wynik wyższy niż w poprzednich latach. Największy postęp w dziedzinie wyrównania szans jest widoczny w obszarach pracy i pieniędzy. Spadkową tendencję zaś zauważono w obszarach wiedzy i czasu. Największe wyzwania w tych obszarach to podział obowiązków domowych/rodzinnych pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz udział kobiet w gremiach decyzyjnych. Najwyższe wyniki GEI (ok. 70 pkt) uzyskały: Szwecja, Finlandia, Dania i Holandia. Polska z wynikiem 43,7 pkt plasuje się poniżej średniej UE, jednak jest jednym z krajów, które odnotowały wzrost wskaźnika w obecnej i poprzedniej edycji.

Sesja II (Gender Equality Index in a broader context) skupiała się na pokazaniu związku i wpływu równości płci na poszczególne obszary życia społeczno-gospodarczego. Zestawienie wyników GEI w poszczególnych krajach z innymi wskaźnikami ukazuje związek pomiędzy funkcjonującą w danym społeczeństwie równością płci, a innymi ważnymi społecznie i gospodarczo obszarami. Lepsze wyniki GEI osiągnięto w tych krajach, które mają wyższe PKB, większe wydatki na zabezpieczenie społeczne, wysoki wskaźnik dostępności instytucjonalnej opieki nad dziećmi, wysoki odsetek kobiet w naukowych gremiach decyzyjnych i w krajach o wysokim poziomie wydatków na opiekę zdrowotną. Gorsze wyniki GEI zaś w krajach o wysokim wskaźniku NEET (wskaźnik osób w wieku 15-24 lat, które nie uczą się i nie pracują).

Wyniki te wyraźnie pokazują, ze kwestia równości płci nie może być traktowana w oderwaniu od innych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego.

Podczas III sesji (Towards a composite measure of violence against women) omawiano po raz pierwszy ujęty w GEI temat przemocy wobec kobiet. Analizie poddane zostały dane z zeszłorocznego badania Agencji Praw Podstawowych Przemoc Wobec Kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE, a także porównano je z wynikami GEI w poszczególnych państwach i obszarach. Wnioski płynące z badania pokazują, że w państwach, które mają większą równość płci i osiągają wyższe wyniki w GEI, mamy do czynienia z większą wykrywalnością przemocy, mniejszą akceptacją dla tego zjawiska, większą świadomością na temat tego zjawiska, przemoc domowa w nich jest mniej akceptowana, a obywatele tych państw bardziej ufają policji, a co za tym idzie – kobiety częściej zgłaszają przejawy przemocy. Co więcej, w państwach, w których przemoc domowa jest bardziej akceptowana oraz w tych, w których mniejsza jest świadomość na temat przemocy, kobiety rzadziej zgłaszają przejawy przemocy, co zaniża statystyki.

Pełny raport GEI jest dostępny w wersji elektronicznej pod tym linkiem.

 

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO