Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Głównym celem projektu „Równość w biznesie” jest promocja równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Minister Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji działań w tym zakresie oraz upowszechniania dobrych praktyk, zaprosił do grona Ambasadorów Równości w Biznesie osoby, a także różne instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów.

Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do trwałej zmiany nastawienia wśród kadry zarządzającej polskich organizacji i przedsiębiorstw, a co za tym idzie, pomoże poprawić obecną sytuację kobiet w środowisku ich pracy, w tym w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych, na wyższych szczeblach zarządzania.

 

PRZEDSTAWICIELE I PRZEDSTAWICIELKI RZĄDU, ADMINISTRACJI I INSTYTUCJI

 

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Doktor nauk medycznych, od listopada 2011 roku minister pracy i polityki społecznej, zaangażowany w promocję godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, zapewnienie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz wprowadzanie ułatwień dotyczących opieki nad dzieckiem i powrotu rodzica na rynek pracy. Popiera działania w zakresie niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w odniesieniu do zatrudnienia, w tym działania na rzecz zmniejszania różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami za tę samą pracę oraz pracę o tej samej wartości.

MPiPS banner1141x400

 

Małgorzata Fuszara
Sekretarz stanu, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania

Odpowiada za przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Profesorka nauk humanistycznych. Prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych.

BPRT banner1141x400

 

Cezary Gabryjączyk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Samorządowiec z dwudziestoletnim doświadczeniem. Od 1994 r. radny Gminy Łask, od 2003 r. zastępca Burmistrza Łasku. W 2006 r. został radnym powiatowym, następnie Starostą Łaskim. Od 25 lutego 2015 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent Społecznej Akademii Nauk oraz Politechniki Łódzkiej i Akademii Obrony Narodowej.

MSP banner1141x400

 

Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Radca prawny i ekspertka prawa telekomunikacyjnego. Od 2012 roku na stanowisku Prezesa UKE. W latach 2009-2012 Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny w Polsce oraz sukces procesu cyfryzacji telewizji.
Zwolenniczka inicjatyw wspierających wzmocnienie pozycji kobiet. Zainicjowała w Polsce konkurs dla studentek „Staż w branży ICT” w ramach projektu „Dziewczyny w Nowych technologiach”.

UKE banner1141x400

 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Posłanka do Parlamentu Europejskiego od 2014 r. Członkini dwóch komisji: Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współprzewodnicząca Grupy Roboczej ds. Białorusi. Wcześniej przez dwie kadencje – posłanka do Sejmu RP. W latach 2012-14 minister w Kancelarii Premiera, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Doktor biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kozłowska-Rajewicz banner1141x400

 

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Od lipca 2014 r. Prezes Zarządu GPW. Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym. Koordynował współpracę z firmami doradczymi, bankami inwestycyjnymi i inwestorami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A i Rady Nadzorczej Towarowa Giełda Energii S.A.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 roku.

GPW banner1141x400

 

 

PRZEDSTAWICIELE I PRZEDSTAWICIELKI ORGANIZACJI

 

Beata Binek
Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów

Rozwijała praktykę rynków kapitałowych i nadzoru korporacyjnego, pracowała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA., a także w dziale prawnym Komisji Nadzoru Finansowego. Jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na tym wydziale. Ukończyła także program Executive MBA University of Minnesota (WEMBA). Jest autorką publikacji dotyczących zagadnień prawnych rynku kapitałowego.

PID banner1141x400

 

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Osobistość życia gospodarczego i społecznego. Doktor ekonomii. Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan, najbardziej prężnej organizacji reprezentującej środowisko biznesu w Polsce. Wiceprezydent BUSINESSEUROPE. Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991). Kandydatka na Prezydenta RP (2005). Orędowniczka zwiększenia roli kobiet w życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. W 2015 roku znalazła się w rankingu 50 najbardziej wpływowych kobiet według „Gazety Wyborczej”.

KonfederacjaLewiatan banner1141x400

 

Aleksandra Gren
Członkini Rady Vital Voices Poland i Zarządu Vital Voices Europe, Dyrektorka Generalna Fiserv Polska

Członkini Vital Voices Poland, organizacji pozarządowej założonej w Polsce w 2010 roku, we współpracy z Vital Voices Global Partnership w Waszyngtonie. Mentorka w ramach programów Vital Voices oraz w konkursie dla przyszłych polskich liderek „Jestem szefową”, wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowanej w partnerstwie z Przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce.

Związana z sektorem bankowym oraz technologii bankowych (fintech) od 1995 roku. Karierę rozpoczynała w Kanadzie w Royal Bank of Canada, była zaangażowana w wiele projektów informatyzacji banków w Europie, USA, na Bliskim Wschodzie oraz Azji. Od 2004 roku na stanowisku Dyrektora Generalnego Fiserv Polska, lokalnej filii Fiserv, Inc (NASDAQ: FISV), wiodącej globalnej firmie technologicznej w sektorze usług finansowych. Absolwentka University of British Columbia i London School of Economics. Prywatnie mama czwórki dzieci.

VITAL1 banner1141x400

 

Maria Montowska
Dyrektor Serwisu Członkowskiego i Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

Absolwentka kierunków Handel Zagraniczny (SGPiS) i Finanse (SGH w Warszawie) oraz Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r. pracuje dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), jako członek dyrekcji, kierując pracą dwóch strategicznych pionów - Serwisu Członkowskiego oraz Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Polsko-NiemieckaIzbaHandlowa banner1141x400

 

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego polską Kartę Różnorodności

Koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, pełniła funkcję rzeczniczki prasowej w Amnesty International. Autorka artykułów, trenerka, wykładowczyni, ekspertka przywództwa kobiet; współpracowała z trzema sektorami. Od lat działa na rzecz równości płci w biznesie i polityce. Mama Zojki.

FOB banner1141x400

 

Anna Potocka-Domin
Wiceprezes Business Centre Club i dyrektorka Instytutu Interwencji Gospodarczych

Absolwentka dziennikarstwa na UW, studiów nt. marketingu oraz MBA. Od 20 lat współpracuje z NGO w zakresie promocji idei CSR. Członkinini UNGC. W latach 2008-2012 przeprowadziła w całej Polsce ponad 20 konferencji nt. CSR poprzedzonych badaniami dotyczącymi m.in. problematyki równouprawnienia w biznesie.

BCC banner1141x400

 

Iwona Sroka
Wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP 

Członkini Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP oraz Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Platformy Finansowej Pracodawców RP. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PracodawcyRP banner1141x400

 

Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu

Założyciel i Prezes Zarządu Pelion S.A. oraz Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Członek Rad Nadzorczych wielu spółek. Inicjator powstania i Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Pomysłodawca otwarcia Muzeum Farmacji w Łodzi oraz wydawania cyklu monografii poświęconych dziejom zabytkowych polskich aptek. Uczestnik World Economic Forum w Davos oraz Członek Forum of Young Global Leaders. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

PolskaRadaBiznesu banner1141x400

 

Katarzyna Twarowska
Prezes Fundacji Liderek Biznesu, Dyrektor Zarządzający ProfiLab, Dyrektor EY w Dziale Audytu

Prezeska Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Dyrektorka Zarządzająca ProfiLab, Dyrektorka EY w Dziale Audytu, Liderka Rynku Nieruchomości w audycie na kraje Centralnej i Południowo – Wschodniej Europy, Biegły Rewident, Business Coach. Globalna ambasadorka TIAW (The International Alliance for Women ) na Polskę. Publicystka w Forbes.pl.

LiderkiBiznesu banner1141x400

 

Dorota Warakomska
Prezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Dziennikarka telewizyjna, komentatorka, publicystka międzynarodowa i ekonomiczna, autorka reportaży i programów telewizyjnych, artykułów prasowych o tematyce międzynarodowej, gospodarczej i finansowej, autorka książek, wykładowczyni. Fotograficzka i podróżniczka. Menedżerka, konsultantka, doradczyni medialna i trenerka. Promotorka działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu i równych szans. Prezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, rzeczniczka prasowa Ruchu Społecznego Kongres Kobiet i Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet. Prezeska zarządu Polish Professional Women Network. Członkini zarządu i współtwórczyni nowego stowarzyszenia dziennikarskiego „Towarzystwo Dziennikarskie”.

Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Laureatka Honorowego Medalu Europejskiego (UKIE) za promowanie idei europejskich. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet banner1141x400

 

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

Od 14 lat pracuje w ONZ. Obecnie Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2009 – 2014 Dyrektor Biura UNDP w Polsce. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy rozwojowe. Wykładowca na uczelniach w Polsce i zagranicą.

UNGC2 banner1141x400

 

PRZEDSTAWICIELE I PRZEDSTAWICIELKI FIRM

 

Andrzej Borczyk
Dyrektor Personalny w Microsoft

Od 19 lat pracuje w kluczowych globalnych organizacjach na rynku Polskim i CEE.  Karierę zawodową rozpoczął jako Przedstawiciel Handlowy w firmie Mars/Masterfoods w 1995 roku by dojść do stanowiska Sales Operations Manager. Pracę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi podjął w 2003 roku jako Business Partner dla obszaru Supply, a następnie awansował na stanowisko Resourcing and Talent Development Manager. W tej roli tworzył strategię rekrutacji i rozwoju budując Employer Branding, Programy Graduackie, sukcesję oraz programy rozwoju kompetencji w Polsce oraz regionie CEE. Przed dołączeniem do polskiego zespołu Microsoft, pełnił funkcję Dyrektora HR na Polskę i Europę Centralną w firmie Diageo. W Microsoft poza realizacją strategii HR i zarządzaniem zespołem koordynuje szkolenia rozwoju kluczowych kompetencji na poziomie CEE.  Jest głęboko przekonany, iż ludzie są dziś główną wartością firmy i przewagą konkurencyjną.

Microsoft banner1141x400

 

Iwona Georgijew
Partner, Wiceprezes Zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Liderka Klubu SheXO

Partner w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte oraz ekspertka EU Joint Transfer Pricing Forum. Aktywnie zaangażowana w coaching profesjonalistów oraz w rozwój przywództwa kobiet. Założycielka i liderka Klubu SheXO działającego w firmie doradczej Deloitte od 2011 roku, skierowanego do kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w celu wspierania ich w rozwoju osobistym oraz zawodowym. Liderka Programu Różnorodności - Diversity w Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej (łącznie 17 krajów). Jedna z mentorek podczas Global Mentoring Walk, organizowanego przez Vital Voices Poland. W maju 2015, była w składzie polskiej delegacji podczas Światowego Szczytu Kobiet w Sao Paulo. Członkini Komitetu Organizacyjnego Światowego Szczytu Kobiet, który odbędzie się w 2016 roku w Warszawie.

Deloitte banner1141x400

 

Marcin Klimaszewski
Senior Software Engineering Manager w Intel

Gdańszczanin, urodzony w 1973. Z zawodu inżynier oprogramowania. Po ukończeniu studiów na Politechnice Gdańskiej w 1997, zatrudniony jako inżynier oprogramowania w firmie Lucent Technologies w Bydgoszczy. Od 12 lat w Intelu kierownik dużego zespołu programistów pracujących glownie w obszarze rozwoju sterowników i aplikacji dla chmur obliczeniowych oraz pamięci masowych.

INTEL1 banner1141x400

 

Alicja Kornasiewicz
Managing Director EU Emerging Markets Coverage, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Liderek Biznesu

Dyrektorka warszawskiego oddziału Morgan Stanley, była prezeska banku Pekao oraz była Sekretarz Stanu. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Harvard Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Uznawana za najbardziej wpływową i konsekwentną kobietę polskiego biznesu. Mentorka kobiet rozpoczynających karierę zawodową. Wieloletnia działaczka na rzecz równych szans dla kobiet w biznesie. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Liderek Biznesu.

Kornasiewicz banner1141x400

 

Iwona Kozera
Partner EY kierujący Zespołem Rynków Finansowych w Regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Od 1992 roku, czyli od początku swojej zawodowej kariery, związana z Arthur Andersen, który po fuzji w 2002 r. połączył się z Ernst&Young (od lipca 2013 znany jako EY).
Pracuje na rzecz wiodących polskich i globalnych instytucji finansowych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie podmiotom finansowym (banki, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami). Brała również udział w pracach na rzecz programów rządowych i regulacyjnych oraz Unii Europejskiej.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła programy menadżerskie na Harvard Business School oraz Kellogg Graduate School of Management.
Założycielka Fundacji Liderek Biznesu, działającej na rzecz wykorzystania potencjału kobiet w gospodarce i przestrzeni publicznej oraz zrównoważonego zarządzania poprzez zwiększenie udziału kobiet w organach zarządzających.

LiderkiBiznesu banner21141x400

 


Cezary Mączka
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich EDF Polska S.A.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych w obszarze HR w Norwegian School of Management w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz studiów MBA w Strathclyde Glasgow Business School. Posiada również aplikację prokuratorską nadaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Karierę zawodową zaczynał w latach 1989-2001 jako dziennikarz, by później objąć stanowisko Dyrektora Regionalnego w wydawnictwie Media Expres. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego w FALCK (Gdańsk), Kierownika ds. Administracji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w sieci hipermarketów Real (Grupa Metro).

Od 2001 roku rozwijał swoją karierę w koncernie GE, m.in. jako HR Manager GE w Łodzi (Integration Lider HR dla nowo nabytych operacji produkcyjnych w Polsce Centralnej) i HR Manager dla Polski, Czech i Słowacji w GE Consumer & Industrial (HR Manager dla Polski w obszarze działań produkcyjnych i wsparcie HR dla sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej). Następnie pracował jako HR Manager dla centrali GE w Fairfield w USA odpowiadając za wsparcie zespołu audytowego na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Jednocześnie pełnił funkcję Globalnego Dyrektora ds. Wynagrodzeń GE. W grudnia 2007 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BPH w Polsce. Następnie dołączył do zespołu "Medicover" – jednego z największych europejskich dostawców prywatnej opieki zdrowotnej. W grudniu 2013 objął stanowisko Dyrektora HR w EDF Polska S.A., gdzie nadzoruje także funkcjonowanie Działu Prawnego oraz Działu Organizacji i Jakości.

EDF banner1141x400

 

Wojciech Moliński
Wiceprezes ds. personalnych

W Kompanii Piwowarskiej od 2008 roku. Wiceprezes ds. personalnych. Od 2008 roku zajmuje się sprawami pracowników Kompanii Piwowarskiej i sprawia, że KP staje się coraz lepszym i bardziej przyjaznym miejscem pracy. Przed rozpoczęciem pracy w Kompanii Piwowarskiej był m.in. członkiem zarządu ds. personalnych w Volkswagen Poznań, był też związany z Philips Lighting Poland oraz Wavin Metalplast-Buk. Z wykształcenia jest psychologiem, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

KompaniaPiwowarska banner1141x400

 

Katarzyna Nałęcz
Dyrektor ds. Personalnych w Cisco Systems

Z Cisco Systems związana od 2005 roku. Przez wiele lat zajmowała się rekrutacją na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, od 2012 roku jest Dyrektorem ds. Personalnych i odpowiada za wsparcie biznesu w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Koordynując działania zespołów HR w Warszawie i Krakowie, zapewnia spójność polityki personalnej ze strategicznymi celami organizacji. W szczególności odpowiada za implementację i zarządzanie procesami ocen pracowniczych i rozwoju talentów, szkolenia, zaangażowanie pracowników oraz obszar wynagrodzeń i benefitów.
Jest absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz liczne szkolenia z zakresu Human Resources i sprzedaży.

CiscoSystems banner1141x400

 

Kamila Skorupińska
Dyrektorka Pionu Zarządzania Ludźmi i Organizacją, Członkini Zarządu CEMEX Polska

Menadżerka z dwudziestoletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, głównie w obszarze komunikacji, mediacji, rozwoju organizacji, re-inżynierii procesów oraz zarządzania zmianą. Od 2008 roku odpowiada za strategię planowania i rozwoju organizacji i zasobów ludzkich w CEMEX Polska.

cemex banner1141x400

 

Joanna Szyman
Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Od 2009 roku związana z Grupą Scanmed, z sukcesem wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i szerokie kompetencje, zarządzając podmiotami świadczącymi usługi pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej. W pracy szczególną uwagę zwraca na promowanie projakościowych zmian w ochronie zdrowia; podejmuje także liczne działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

ScanmedMultimedis banner1141x400

 

 

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO