Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od października 2013 roku realizuje projekt pt. „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej", w partnerstwie merytorycznym z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Projekt stanowi głos w toczącej się debacie społecznej związanej z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem tzw. dyrektywy kwotowej.

Projekt jest skierowany głównie do dużego biznesu tj. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, a także do partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

Celem głównym projektu jest promocja równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach (tj. w zarządach i radach nadzorczych), dzięki czemu kobiety będą w większym stopniu uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych.

 

Dotychczas w ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Przeprowadzenie przez TNS OBOP badania opinii publicznej nt. postrzegania ról i szans kobiet w kontekście awansów na wyższe stanowiska (działanie zrealizowane w grudniu 2013 r.). Badanie dostarczyło danych dotyczących poziomu wiedzy i rodzaju przekonań w polskim społeczeństwie na temat równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w pełnieniu różnych ról rodzinnych i zawodowych oraz w ścieżce rozwoju zawodowego i kariery.

2. Organizacja IV Okrągłego Stołu Ministrów UE do Spraw Równości Płci podczas VI Kongresu Kobiet, jako działania upowszechniającego problematykę udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych na poziomie międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli firm zaangażowanych w promocję tematyki równości kobiet i mężczyzn (działanie zrealizowane w maju 2014 r.).

3. Opracowanie raportu „Więcej równości - więcej korzyści w gospodarce”, jako pierwszego w Polsce kompleksowego studium, poddającego analizie sytuację kobiet w gremiach decyzyjnych na przestrzeni ostatnich lat. Raport pokazuje także praktyczne aspekty nierówności płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych i stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach, gdzie zapadają kluczowe decyzje (raport przygotowany w czerwcu 2014 r.).

4. Przygotowanie Przewodnika dla firm „ Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” wspierającego działania na rzecz rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz inicjowania procesów wspierających awanse kobiet na stanowiska decyzyjne w dużych firmach. Narzędzie składa się z praktycznego przewodnika po zagadnieniach związanych z równością kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz z „pakietu wdrożeniowego”, stanowiącego zbiór wskazówek i scenariuszy działań, a także gotowe do druku materiały szkoleniowe do wykorzystania podczas działań równościowych w firmie. Poza zestawem solidnej wiedzy merytorycznej, w publikacji znalazły się także dobre praktyki biznesowe w obszarze równości szans, by pokazać sprawdzone na polskim gruncie możliwości działania (publikacja została wydana w grudniu 2014).

5. Przeprowadzenie cyklu 3 pilotaży, czyli 6-godzinnych szkoleń dla osób pracujących m.in. w działach HR, CSR i w działach szkoleniowych firm zatrudniających powyżej 250 osób, które pozwoliły na przetestowanie i dostosowanie Przewodnika do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

6. Przeprowadzenie cyklu 10 seminariów informacyjno-szkoleniowych, podczas których pracownicy i pracowniczki działów personalnych, CSR i działów współpracujących dużych firm mieli okazję poznać powstały w ramach projektu Przewodnik i wykorzystać zawarte w nim wskazówki i materiały wspierające działania równościowe w firmie. Seminaria odbyły się w okresie luty-kwiecień 2015 r. w wybranych miastach wojewódzkich Polski (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Warszawa) we współpracy między innymi z Urzędami Wojewódzkimi. Uczestnicy i uczestniczki seminariów mieli możliwość poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności w obszarze równości płci w miejscu pracy oraz podzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi specjalistami i specjalistkami z zakresu HR/CSR. Podczas seminarium uczestnicy i uczestniczki otrzymali wsparcie doradcze we wprowadzeniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne. Po seminarium każda z osób uczestniczących zobowiązana była do przeprowadzenia w macierzystej firmie działań równościowych, których wstępny zarys został opracowany we współpracy z trenerkami. Działania te były niezbędne do osiągnięcia planowanego efektu kaskadowego, w rezultacie którego ponad 500 osób zapoznało się z problematyką nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Najaktywniejsze w tych działaniach firmy otrzymały tytuł Ambasadora Równości w Biznesie i dołączyły do elitarnego grona firm, które na co dzień stosują dobre praktyki w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn.

 

Obecnie realizowane działania:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej problematykę udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Jej celem jest zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i mężczyzn oraz wzrost akceptacji środowiska biznesowego dla podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans kobiet w dostępie do gremiów decyzyjnych (działania medialne zaplanowano na pierwszą połowę wrzesinia 2015 r.). W czasie kampanii zaplanowane są między innymi audycje radiowe i artykuły prasowe poświęcone tematyce projektu, stworzone przy udziale grona ekspertów w dziedzinie niedyskryminacji i równości szans w miejscu pracy.

2. Przeprowadzenie badania opinii publicznej na zakończenie projektu (sierpień – wrzesień 2015 r.) nt. postrzegania ról i szans kobiet w kontekście awansów na wyższe stanowiska, dostarczającego danych do porównania z wynikami poprzedniej edycji tego badania. Dzięki temu porównaniu będzie możliwe określenie czy zaszła i jak wygląda zmiana postaw społeczeństwa po niespełna 2 latach od poprzedniego badania.

Projekt jest realizowany do końca września br.

 

Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" jest realizowany przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (DAE) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem merytorycznym projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (BPRT). Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Programu Wspólnotowego PROGRESS.

Najważniejsze aktualności

 • Równość w biznesie - 2 lata projektu za nami!

  Równość w Biznesie - 2 lata projektu za nami! Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 miesięcy?  Blisko 30 Ambasadorów Równości w Biznesie, 10...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie kampanii informacyjnej Równości w Biznesie

  Z wielkim sukcesem zakończyła się ogólnopolska kampania „Równość w Biznesie”. Jej celem była zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i...

  Czytaj więcej...

 • Powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie

  Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu Równość w biznesie, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i...

  Czytaj więcej...

 • HR na Śniadanie z projektem Równość w biznesie!

  Projekt Równość w Biznesie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został partnerem spotkań HR na śniadanie - biznesowo-towarzyskich spotkań...

  Czytaj więcej...

 • Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca!

  Premiera Przewodnika dla firm, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Czytaj więcej...

 • Po raz pierwszy w Polsce: Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce

  Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki...

  Czytaj więcej...

Newsletter

Polecane linki

europa

analizy

rodzicielski

rodzina

rownetraktowanie

 • Logotypy
 • Logotypy
 • Logotypy

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007 -2013), w projekcie pn. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej". Program ten realizuje Komisja Europejska. Ustanowiono go w celu finansowego wspierania wdrażania celów Unii Europejskiej w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans, i tym samym program ten przyczynia się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w tych dziedzinach.

Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w kształtowaniu rozwoju odpowiedniego i efektywnego prawodawstwa oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych we wszystkich państwach UE-27, EFTA-EOG oraz państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących do UE. Dalsze informacje są dostępne pod adresem: http://ec.europa. eu/progress

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej © 2013 | Designed by sm32 STUDIO